Lotus 2
Select room
Tầng 1
Chiều cao 3.45 m
Chiều ngang 13.5 m
Chiều dọc 22.8 m
Diện tích 290 m2
Diện tích không rèm 1300 m2
Diện tích có rèm 930 m2