Công suất – Kích thước
STT LỚP HỌC RẠP HÁT BÁN NGUYỆT CHỮ U HOLLOW SQUARE BÀN TRÒN BÀN CHỮ NHẬT COCTAIL BUFFET TIỆC LẺ
Crystal 660 960 600 960 1100 1500 700
Foyer Crystal 60 80 48 39 48 60 64
Lotus 1 80 180 160 56 64 180 200 100 100
Lotus 2 80 180 160 56 64 180 200 100 100
VIP 1 12 10
VIP 2 20 24 24 30 30 36
VIP 3 10 6
VIP 4 10 6
VIP 5 10 6
VIP 6 10 6